DiÖ – Cluster B – Publication
06. July 2021

Pucher, Michael / Reinisch, Eva / Kranawetter, Katharina / Koppensteiner Wolfgang & Alexandra N. Lenz (eingereicht): Perceptual effects of interpolated Austrian and German Standard varieties

  • Pucher, Michael / Reinisch, Eva / Kranawetter, Katharina / Koppensteiner, Wolfgang / Lenz, Alexandra N. (submitted): Perceptual effects of interpolated Austrian and German Standard varieties. In: Speech Communication. M