DiÖ – Cluster E – Presentation
06. June 2016

Breuer, Ludwig Maximilian / Schubert, Chris / Wolga, Bartholomäus: Vortrag in Wien (06.06.2016)

  • Breuer, Ludwig Maximilian / Schubert, Chris / Wloka, Bartholomäus (06.06.2016): Präsentation von 2 Use Cases aus den Digital Humanities und aus der Klimaforschung. (Fortbildungsseminar für Forschungsdaten und e-Infrastrukturen, 06.06.2016-09.06.2016, Universität Wien) [URL: http://e-seminar.univie.ac.at/] M
Citation
DiÖ (2021): Breuer, Ludwig Maximilian / Schubert, Chris / Wolga, Bartholomäus: Vortrag in Wien (06.06.2016).
In: DiÖ-Online.
URL: https://www.dioe.at/en/article/368
[Access: 29.03.2023]