DiÖ – Cluster B – Publikation
10. September 2020

Lenz, Alexandra N. / Maselko, Mateusz (eds.) (2020): Variationist Linguistics meets Contact Linguistics

  • Lenz, Alexandra N. / Maselko, Mateusz (Hg.) (2020): Variationist Linguistics meets Contact Linguistics. Göttingen: Vienna University Press. Wiener Arbeiten zur Linguistik 6. [Open Access]. [DOI: https://doi.org/10.14220/9783737011440] M