DiÖ – Cluster B – Publikation
06. Juli 2021

Pucher, Michael / Reinisch, Eva / Kranawetter, Katharina / Koppensteiner Wolfgang & Alexandra N. Lenz (2022): Perceptual effects of interpolated Austrian and German Standard varieties

  • Pucher, Michael / Reinisch, Eva / Kranawetter, Katharina / Koppensteiner, Wolfgang / Lenz, Alexandra N. (2022): Perceptual effects of interpolated Austrian and German Standard varieties. In: Speech Communication 107-120. [DOI: https://doi.org/10.1016/j.specom.2022.04.003] M